Twitter

Stichting Fiscale Pokerprocedure
                                                                                                                                                      
Algemene Voorwaarden
 
 
Artikel 1.
 
Partijen
 
De Stichting Fiscale Pokerprocedure (‘de stichting’) is gevestigd te Tilburg. Zij stelt zich ten doel duidelijkheid te verschaffen in de fiscale positie van de pokeraars, onder meer door het voeren van een proefprocedure.
 
De deelnemer heeft aan de stichting opdracht gegeven zijn/haar belangen te behartigen in de proefprocedure.
 
Artikel 2.
 
Algemeen
 
De opdracht wordt met terzijdestelling van de artikelen 7: 404 en 7: 407, lid 1 BW aanvaard en uitgevoerd door de stichting.
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de stichting en de deelnemer, alsmede de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van de stichting met de deelnemer.
 
Artikel 3.
 
Verplichtingen partijen
 
De stichting zal zich inspannen iedere overeenkomst met de deelnemer zorgvuldig uit te voeren. De stichting staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat in de proefprocedure.
 
De deelnemer is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de concrete uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door de stichting verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig te verstrekken. De deelnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van alle aan de stichting verstrekte gegevens en informatie.
 
De deelnemer verleent aan de stichting hierbij toestemmin om mede namens hem gerechtelijke maatregelen te nemen en alles te doen wat gebruikelijk is in het kade van de gegeven opdracht. 
 
Artikel 4.
 
Bijdrage
 
De bijdrage is afhankelijk van het financiële belang van de deelnemer in de proefprocedure. De bijdrage wordt individueel overeengekomen tussen de deelnemer en de stichting. Bij het vaststellen van de bijdrage wordt de volgende staffel aangehouden:
 
-
Bij een te betalen bedrag aan kansspelbelasting van boven de EUR 200.000,-
Bijdrage EUR 5.000,-
 
Bij een te betalen bedrag aan kansspelbelasting van tussen de EUR 100.000,- en EUR 200.000,-
Bijdrage EUR 2.500,-
-
Bij een te betalen bedrag aan kansspelbelasting van tussen de EUR 20.000,- en EUR 100.000,-
Bijdrage EUR 1.000,-
-
Bij een te betalen bedrag aan kansspelbelasting van onder de EUR 20.000,-
Bijdrage EUR 250,-
 
Artikel 5.
 
Aansprakelijkheid
 
De aansprakelijkheid van de stichting is beperkt tot de door de deelnemer aan de stichting betaalde bijdrage.
 
De stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van de stichting strekt niet verder dan hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van een vordering uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, in het bijzonder uit onrechtmatige daad.
 
Het staat de stichting vrij om ter uitvoering van de aan haar gegeven opdracht derden in te schakelen en anderen in haar plaats te stellen of de overeenkomst over te dragen. De beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens in de nieuwe relatie tussen de deelnemer en de opvolger van de stichting.
 
Artikel 6.
 
Overig
 
Het is de deelnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting niet toegestaan de door deze dan wel haar advocaat geproduceerde adviezen, contracten en/ of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij dit uit de overeenkomst van opdracht voortvloeit.
 
De deelnemer neemt deel aan een collectieve actie. De stichting zal de deelnemer informeren via haar website en via e-mailberichten.
 
Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken te zijn, worden zij hierbij nu voor alsdan vervangen door bepalingen waardoor dit niet geldt en die zo veel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze vervangende bepalingen.
Op de overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De overeenkomst van opdracht valt uitsluitend onder Nederlandse jurisdictie.
Disclaimer:
 
Deze pagina bevat uitsluitend algemene informatie over de Stichting Fiscale Pokerprocedure, haar werkzaamheden en haar standpunten. Het gebruik van deze pagina en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De stichting spant zich in om deze pagina goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. De stichting kan dit niet garanderen en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik, hetzij het verminderd of tijdelijk niet functioneren of niet bereikbaar zijn van de website.
 
Hoewel de stichting grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze pagina staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid of onvolledigheid van informatie vermeld op deze pagina of voor schade die verband houdt met het gebruik van die informatie.
 
Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen voor het gemak en ter informatie van de gebruiker. De stichting heeft geen onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, de juistheid of toepasselijkheid van de inhoud van deze websites.
 
Gegevens/ bescheiden van deze pagina mogen enkel met bronvermelding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits dit geen schade toebrengt aan de oorspronkelijke doelstelling of de context waarin deze gegevens/bescheiden zijn vermeld. Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting. De Auteurswet is dan ook onverkort van toepassing.
 
 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates