Twitter

Discussie: Kans- of behendigheidsspel?

Wij krijgen regelmatig de vraag wat onze positie eigenlijk is in de discussie kans- vs. behendigheidsspel en waarom wij deelnemen aan de beleidsdialoog rondom kansspelen terwijl het gross van de pokerspelers, inmiddels gesteund door verschillende juridische uitspraken,  van mening is dat poker een behendigheidsspel is. Het leek ons derhalve relevant om onze standpunten en motivatie in deze nog eens nader toe te lichten:  

Het is een feit dat poker momenteel door het arrest van 3 maart 1998, NJ 1999, 59, wordt aangemerkt als kansspel. In dit arrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat het bepalend is wanneer de grote meerderheid van de spelers het resultaat van het spel van toeval af laat hangen. Poker en al haar varianten vallen hiermee momenteel onder de Wet op de Kansspelen. Dit is uiteraard ook ons vertrekpunt geweest bij deelname aan de voorliggende beleidsdialoog.

Wij zijn stellingname in de discussie kans- of behendigheidsspel eigenlijk verder altijd uit de weg gegaan ondanks dat wij, ondersteund door uitvoerig wetenschappelijk bewijs, stellig van mening zijn dat de behendigheidsfactor bij poker overheerst. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat wij allereerst erg veel waarde hechten aan de onderliggende doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid. Daarnaast heeft voormalig Minister van Justitie Hirsch-Ballin als antwoord op Kamervragen over dit onderwerp te kennen gegeven dat poker desnoods via een wetswijziging weer onder de Wet op de Kansspelen gebracht zal worden omdat de schadelijke effecten te groot zijn.

Het lijkt er dus op dat poker altijd te maken zal krijgen met gereguleerde wetgeving ongeacht de uitkomst van de discussie kans- of behendigheidsspel. De keuze voor de Wet op de Kansspelen is dus niet perse de onze, maar momenteel wel een juridische- en politieke realiteit. Het is dan ook in deze beleidsdialoog dat wij als pokerspelers moeten streven naar passende- en reële regelgeving. In onze visie op pokerbeleid 2011 komt dit ook naar voren:

"...Alvorens nader in te gaan op de verschillende voorstellen uit uw beleidsvisie ten aanzien van poker zullen we eerst onze basishouding ten aanzien van de doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid en de naar onze mening noodzakelijke status aparte van poker nader toelichten.

Doelstellingen Nederlands kansspelbeleid

"reguleren en beheersen van kansspelen, met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Dit moet onder meer worden bewerkstelligd door middel van kanalisering; teneinde het illegaal aanbod zo veel mogelijk tegen te gaan is het nodig in een passend, legaal aanbod te voorzien." De Stichting Nederlandse PokerBond hecht veel waarde aan de doelstellingen welke ten grondslag liggen aan het Nederlandse kansspelbeleid. De voortdurende discussie rondom de vraag of poker nu overwegend een kans- of behendigheidsspel heeft hierop voor ons weinig tot geen invloed. Voor- en tegenstander zal moeten accepteren dat er, hoe groot of hoe klein dan ook, bij poker sprake is van zowel een kans- als een behendigheidselement wat maakt dat wij van mening zijn dat de doelstellingen dan ook integraal onderdeel moeten blijven van de regelgeving rondom poker. Immers, ook als poker zou worden betiteld als behendigheidsspel, zouden wij ons moeten inzetten om de pokerconsument te beschermen, illegaliteit en criminaliteit moeten tegengaan en bijzondere aandacht moeten hebben voor de mogelijke verslavingsrisico‟s.

Status aparte

Deze discussie legt wel een van de eigenschappen bloot die poker duidelijk onderscheidt van andere kansspelen. De adviescommissie kansspelen via internet geeft in haar eindrapport ook aan dat deze onderscheidende eigenschappen zeer relevant zijn voor de regulering en deze kwestie staat momenteel opnieuw in de belangstelling door recente juridische uitspraken. Wij achten het door de grote intrinsieke verschillen tussen poker en andere casinospelen echter wel wenselijk poker binnen deze regelgeving een status aparte toe te kennen. Deze status aparte maakt het enerzijds, zoals in uw voorstel poker onder de kleine kansspelen te brengen, mogelijk in de regelgeving antwoord te bieden aan de onderscheidende eigenschappen van poker en daarnaast kunnen pokeraanbieders zo onveranderd worden getoetst aan gelijke hoge eisen ten aanzien van mogelijke kansspelverslaving etc. ongeacht de mogelijke juridische uitspraken omtrent de behendigheidsdiscussie. "

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates