Twitter

Rolf & De Bond

 

 

Het Politieke Spel

Maandag 6 juni 2011, door Rolf Slotboom

De tijd van inwerken is voorbij! Nadat ik, in mijn nieuwe functie als woordvoerder van de PokerBond, mij de eerste weken vooral goed had ingelezen in de dossiers, was het afgelopen maand tijd voor de volgende stap: mij daadwerkelijk in het openbaar vertonen bij politieke aangelegenheden.

Ondanks mijn interesse in politiek, was ik tot voor kort nog nooit op het Binnenhof in Den Haag geweest. Maar nu in korte tijd liefst drie keer! Bij mijn eerste bezoek was de PokerBond op volle sterkte vertegenwoordigd, toeschouwend bij het Algemeen Overleg Kansspelen. Hier verdedigde staatssecretaris Fred Teeven zijn beleidsvisie waarbij modernisering van het kansspelbeleid centraal staat – met naast de centrale uitgangspunten beteugeling van kansspelverslaving / tegengaan van criminaliteit / bestrijden van illegaliteit nu ook iets meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van de speler. Wat volgde was een politiek steekspel van jewelste, dat vorige week (om precies te zijn, op woensdag 1 juni) werd voortgezet in het tweede deel van de AO. Een uiterst interessante strijd dus tussen partijen die zich op dit dossier op veel vlakken vrij goed kunnen vinden, maar die toch voldoende zekerheden & handvatten willen – zeker ook om hun achterban tevreden te stellen, en om eventuele aanpassingen in het beleid goed te kunnen ‘verkopen’. Goed om te zien was het onderlinge respect en de bereidheid naar elkaars standpunten te luisteren – zelfs als de uitgangspunten tussen de partijen soms aanzienlijke verschillen vertonen.

Een paar dagen voor dit tweede deel van de AO was er voor de PokerBond een stuk actiever rol weggelegd dan slechts die van toeschouwer. Voor het rondetafeloverleg op 26 mei waren wij uitgenodigd om in het zesde en laatste blok onze adviezen te geven over de toekomst van het Nederlandse kansspelbeleid. In dit blok o.a. ook Justin Franssen (VMW Taxand), Alexander Rinnooy Kan (GoedeDoelenPlatform) en Robin Linschoten (STIOG). In eerste instantie was ikzelf gevraagd om hier namens de Bond het woord te voeren. Maar gezien de veel grotere dossierkennis van zowel voorzitter Martijn Paulen als secretaris Teun van Gestel (de beide heren die al jaren in gesprek zijn met de vertegenwoordigers van de politiek, juist ook over dit specifieke onderwerp), kozen wij ervoor om Teun het woord te laten doen. Belangrijkste insteek hierbij: Laat de belangen van de pokerspelers niet ondersneeuwen! Veel te vaak gaan besprekingen over de toekomst over het verdelen van de koek, het in brede zin praten over de gevaren van gokken, of het veiligstellen van financiën door enkele belanghebbende partijen. Maar de zaken bekijken vanuit het perspectief van de mensen waar het hier toch vooral om gaat, namelijk de beoefenaars van het (poker)spel, dat gebeurt naar de mening van de PokerBond te weinig – en dat hebben we (volgens mij ook wel met succes) betoogd tijdens dit overleg. Naar verluidt zijn er video-opnames gemaakt van dit laatste blok, en als dat zo is zullen wij deze hier op de site plaatsen.

Voeg daarbij de eerste bijeenkomst van de Raad van Advies (die wordt voorgezeten door mij, en waarbij het door ons gevoerde beleid op kritische wijze onder de loep wordt genomen door insiders uit het Nederlandse poker), en het zal duidelijk zijn: we zijn met de PokerBond volop in ontwikkeling. Insteek daarbij: een zo gezond mogelijke situatie creëren voor de liefhebbers van het pokerspel, rekening houdend met de originele doelstellingen van het Nederlandse kansspelbeleid en de internationale (ook juridische) ontwikkelingen.

Het waren kortom pittige maanden, waarbij ik heb gepoogd zo snel mogelijk op het voor de Bond vereiste niveau van denken & handelen te geraken. Met als doel de politiek plus belangenorganisaties te laten weten dat er niet alleen over, maar vooral ook met de Nederlandse pokerliefhebbers dient te worden gepraat. 

 
 
Cardcharacters5
Lees ook eerdere artikelen van Rolf & De Bond:

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates