Twitter

wettekst   Wetsvoorstel Kansspelen op afstand

Update december 2013: nieuwsbrief Ministerie van Veiligheid & Justitie 

----

Vandaag, 22 mei 2013, is het wetsvoorstel Kansspelen op afstand ter consultatie aangeboden. Betrokken partijen krijgen tot 21 juli 2013 de tijd om inhoudelijk te reageren op het wetsvoorstel. Na deze consultatieronde wordt de inbreng verwerkt en zal het aangepaste voorstel in de ministerraad worden besproken en voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Na goedkeuring door de Raad van State zal, naar verwachting begin 2014, het wetsvoorstel dan behandeld dienen te worden in zowel de Tweede- als de Eerste Kamer.

Hier het ter consultatie aangeboden wetsvoorstel en de memorie van toelichting

De regering heeft er voor gekozen de Wet op de kansspelen gefaseerd te moderniseren. Daarmee kan op basis van tussentijdse evaluaties zo nodig bijsturing plaatsvinden in de uitwerking. Het wetsvoorstel is hierin, na de instelling van de kansspelautoriteit, een eerste stap en richt zich op kansspelen op afstand (online).

Reactie Stichting Nederlandse PokerBond

De Stichting Nederlandse PokerBond heeft haar formele reactie op het wetsvoorstel zorgvuldig samengesteld in overleg met de Raad van Advies.

Wetsvoorstel kansspelen op afstand: samenvatting

De beleidsdoelstellingen – het tegengaan van verslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit- blijven in het wetsvoorstel voorop staan, de realisatie van deze doelstellingen wordt echter niet langer nagestreefd door het aanbod zoveel mogelijk te beperken, maar door aan het toegestane aanbod strikte regels en voorwaarden te stellen en op de naleving daarvan effectief toezicht te houden.  

Doel van de regulering van kansspelen op afstand is de consument zoveel mogelijk naar het verantwoorde, betrouwbare en controleerbare aanbod te leiden. Het legale aanbod moet dermate attractief zijn dat de spelers geen behoefte hebben om gebruik te maken van sites van illegale aanbieders. Met het wetsvoorstel wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke kanalisatiegraad. Als ondergrens wordt daarbij 75% gesteld (ten minste 75 % van het totale door Nederlandse spelers gegenereerde bruto spelresultaat wordt gerealiseerd bij legale aanbieders). Om dit mogelijk te maken worden enkele belangrijke randvoorwaarden gesteld:

 1. Het aantal vergunninghouders wordt niet op voorhand beperkt;
 2. De kosten voor de vergunninghouder moeten realistisch blijven;
 3. Er moet voldoende variatie in het aanbod van spelsoorten

Poker:

Poker kent enkele specifieke eigenschappen die het onderscheidt van veel andere kansspelen zoals bijvoorbeeld de maatschappelijke- en fiscaal juridische discussie of het nou een kans- of een behendigheidsspel betreft. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de relevantie van deze discussie door poker - gelet op de mogelijke risico’s - specifiek onder het bereik van de Wet op de kansspelen te brengen.

Er wordt verder rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van poker door het belang van de omvang van het spelersbestand te onderkennen. De Nederlandse pokerspeler wordt in het wetsvoorstel bij de vergunninghouder niet belet om in de wereldwijde community aan poker deel te nemen.

Voor de kansspelbelasting bij online poker wordt in het wetsvoorstel een onderscheid gemaakt:

De maandwinst van de spelers is onbelast bij legale kansspelen op afstand en belast bij illegale kansspelen op afstand.

Bij de vergunninghouder wordt kansspelbelasting geheven (20% + andere heffingen) over het bruto spelresultaat per periode. Bij deelname aan illegaal aanbod blijft de heffing van belasting bij de speler hetzelfde als in de huidige situatie: 29% over het positieve verschil tussen de in een maand gedane inzetten en de gewonnen prijzen. Dit verschil moet o.a. een extra stimulans opleveren voor de speler om te kiezen voor het legale aanbod. Daarnaast zal er ook intensiever worden gehandhaafd bij de overblijvende illegale aanbieders.

Alvorens te kunnen deelnemen aan het legale aanbod zal de speler een spelersprofiel moeten invullen waarin hij de grenzen aangeeft welke hij aan zijn speelgedrag wil stellen. De parameters van het spelersprofiel worden nog nader uitgewerkt, maar omvatten in ieder geval de frequentie, de duur van deelname, maximale stortingen en maximaal tegoed op de spelersrekening. Vooralsnog wordt niet gedacht aan generieke limieten die voor iedere speler gelden. Het spelersprofiel kan later worden aangepast waarbij zal gelden dat verlaging van de grenzen per direct mogelijk is en bij verhoging van de grenzen een bepaalde bedenktijd in acht zal moeten worden genomen.  

Na deze inschrijving krijgt de speler een unieke spelersaccount met bijbehorende spelersrekening, die is gekoppeld aan één bankrekeningnummer, dat de speler bij zijn inschrijving heeft opgegeven en waarop de verificatie van zijn identiteit plaatsvindt. Geld op de spelersrekening kan slechts afkomstig zijn van deze bankrekening of van een aan die bankrekening gekoppelde creditcard of elektronische portemonnaie. De overdracht van geld tussen de spelersrekeningen van individuele spelers vormt een mogelijkheid om geld wit te wassen en wordt daarom niet toegestaan.

De gegevens met betrekking tot het speelgedrag worden door de vergunninghouder geregistreerd en geanalyseerd. Indien risicovol speelgedrag wordt geconstateerd bijvoorbeeld naar aanleiding van overschrijding van een of meer van de grenzen in diens spelerprofiel wordt de speler hierop aangesproken en hem de keuze voorgelegd of hij wil doorspelen. Indien het gaat om een overschrijding van een geldelijke limiet van het spelersprofiel wordt de speler tijdelijk uitgesloten. De vergunninghouder moet de speler bij risicovol of problematisch speelgedrag tegen zichzelf beschermen. Hij moet de speler bewegen tot vrijwillige uitsluiting van deelname aan het aanbod van de vergunninghouder of vrijwillige, landelijke uitsluiting door inschrijving in het centraal register. De meest vergaande vorm van interventie is onvrijwillige landelijke uitsluiting in het centraal register.  

Ter bescherming van de consument worden verder maatregelen genomen ten aanzien van:

 • Informatieverplichtingen richting de consument;
 • Gebruik .nl extensie (maar geen beperking toegang internationaal spelersaanbod);
 • Voorkomen deelname door minderjarigen;
 • Bescherming spelerstegoeden;
 • Eerlijk spel;
 • Reclame en werving (inclusief bonussen en affiliate marketing);
 • Waarborgen met betrekking tot persoonsgegevens.

Ondanks dat het wetsvoorstel zich richt op kansspelen op afstand worden ook enkele aanvullende belastingmaatregelen aangekondigd ten aanzien van landbased pokertoernooien:

 1. De belastingheffing bij legale landbased pokertoernooien verschuift definitief van de prijs bij de speler naar het bruto spelresultaat bij de aanbieder;
 2. Winsten bij landbased pokertoernooien binnen de EER worden niet langer bij de speler belast.

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates