Twitter

Politiek: een lang verhaal... 

tweede_kamer

In aanloop naar het voor poker in Nederland cruciale jaar 2012 volgen in deze rubriek enkele achtergrondverhalen over het politieke dossier kansspelen. In het eerste artikel kijken we naar het vraagstuk kansspelen via internet:

Kansspelen via internet

Voor de geboorte van dit politieke dossier moeten we, schrik niet, terug naar 1999. In een brief aan de 2e Kamer (TK 24 036 nr. 126) informeren de Ministers van Economische Zaken en Justitie de Kamer over het succes van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) en de benoeming van enkele nieuwe MDW-projecten. Een van deze nieuwe projecten is de Wet op de Kansspelen.

Er wordt een MDW-werkgroep opgericht welke tot taak krijgt de gevolgen van maatschappelijke, juridische, technologische en internationale ontwikkelingen voor de houdbaarheid van het huidige kansspelbestel te bezien en voorstellen te doen ter verbetering van de regulering. De bevindingen van deze werkgroep worden gebundeld in het rapport “Nieuwe ronde, nieuwe kansen”. In dit rapport geeft de werkgroep vanuit MDW-perspectief een analyse van de knelpunten die zich voordoen bij de wijze waarop de overheid kansspelen reguleert.

In een brief aan de 2e Kamer (TK 24 036 nr. 180) geven de staatssecretaris van Justitie en de Minister van Economische Zaken op 20 november 2000 een samenvatting van het huidig beleid en van het rapport. Voorts bevat deze brief het kabinetsstandpunt omtrent de aanbevelingen van de werkgroep. Er worden enkele wijzigingen in het kansspelbeleid voorgesteld waarvan het toestaan van aanbod van kansspelen op internet door Nederlandse vergunninghouders er een is:

3.1.5 Kansspelen op internet

De Wet op de Kansspelen houdt, kort gezegd, een verbod in om in Nederland zonder vergunning kansspelen aan te bieden. De ontwikkeling van internet creëert door zijn virtuele omgeving een bijzondere situatie, aangezien in die omgeving geen landsgrenzen bestaan. Bovendien biedt internet de mogelijkheid tot een voor veel mensen aantrekkelijk en innovatief aanbod van kansspelen. Buitenlandse ervaringen wijzen erop dat het op een verantwoorde manier mogelijk en wenselijk is het aanbieden van kansspelen op internet officieel toe te staan.

Op korte termijn zullen wij één of twee internetplaza's toestaan voor Nederlandse vergunninghouders voor landelijke kansspelen en voor speelautomatenexploitanten. Het is niet mogelijk de vergunninghouder voor casinospelen, Holland Casino, en de speelautomatenexploitanten op basis van hun thans aanwezige eigen wettelijke titel een vergunning te verlenen voor het aanbieden van kansspelen op internet. Om hen, voordat wetswijziging heeft plaatsgevonden, toch in de gelegenheid te stellen een dergelijke site te exploiteren, kunnen zij op basis van het algemene artikel 3 van de Wet op de kansspelen een vergunning krijgen. Gevolg van toepassing van artikel 3 is dat zij de netto opbrengst die zij met het aanbod op internet genereren, conform het daartoe bepaalde in het kansspelbesluit, af moeten dragen aan goede doelen... 

De vaste commissie voor Justitie stelt naar aanleiding van deze brief een tachtigtal vragen (TK 24 036 nr. 221) waarvan we er één (nr 16) in het bijzonder uitlichten:  

"De wetswijziging op de kansspelen zal nog een doorlooptijd hebben van ongeveer twee jaar, duurt dat voor een legaal internetkansspel aanbod niet veel te lang?"

Het antwoord van de staatssecretaris van Justitie:

"Ja, daarom bestaat het voornemen om, vooruitlopend op een wetswijziging, op korte termijn vergunning te verlenen voor het aanbieden van kansspelen op internet. Hierover wordt u nader geïnformeerd."

Dit nader informeren gebeurt op 2 november 2001 met een brief aan de 2e Kamer (TK 24 036 nr. 234). In deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de mogelijkheden rondom het legaal en gecontroleerd aanbieden van kansspelen op internet:

…Uit deze hoofddoelstelling vloeit de wens voort om, naast legaal en gecontroleerd aanbod in de fysieke wereld, ook op internet een aanbod te ontwikkelen dat de toets aan de genoemde doelstellingen kan doorstaan. Het kabinet gaf in november 2000 dan ook aan voornemens te zijn op korte termijn één of twee internet plaza's toe te staan voor Nederlandse vergunninghouders voor landelijke kansspelen en voor speelautomatenexploitanten. Hierbij werd aangegeven dat voor Holland Casino en de speelautomatenexploitanten geen vergunning op basis van hun eigen thans aanwezige wettelijke titel mogelijk was. Er werd van uitgegaan dat voor hen vergunningverlening op basis van artikel 3 Wet op de kansspelen mogelijk was.

Nader juridisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat vergunningverlening op basis van artikel 3 voor wat betreft Holland Casino en de speelautomatenexploitanten niet mogelijk is. Het artikel is, blijkens de wetsgeschiedenis, bedoeld als grondslag voor (charitatieve) loterijen. Voor een juridisch solide basis is wijziging van de Wet op de kansspelen noodzakelijk. In de antwoorden op vragen van de Kamer naar aanleiding van het kabinetsstandpunt1 is aangegeven dat een algehele herziening van de Wet op de kansspelen te lang duurt om aan de wens van het bieden van een legaal en gecontroleerd aanbod op internet te kunnen voldoen. Het toestaan van legaal en gecontroleerd aanbod van kansspelen op internet is een noodzakelijke reactie op de gevolgen van de technologische en internationale ontwikkelingen in dit verband, waarbij rekening gehouden dient te worden met het behoud van de concurrentiepositie van de Nederlandse vergunninghouders. Gezien de huidige ontwikkelingen en het grote illegale aanbod op internet is voortvarend handelen vanuit de overheid vereist.

Het kabinet is daarom voornemens om, vooruitlopend op een algehele herziening, de Wet op de kansspelen partieel te wijzigen en uit te breiden waardoor aanbod van kansspelen op internet onder stringente voorwaarden en op basis van een vergunning mogelijk wordt…

In de 1e Voortgangsrapportage Kansspelen (TK 24 036 nr. 257) van 5 juni 2002 wordt nader ingegaan op dit voornemen: 

3.5 Toestaan van aanbod van kansspelen op internet door Nederlandse vergunninghouders

Het kabinet streeft ernaar om naast legaal en gecontroleerd aanbod in de fysieke wereld ook via internet een aanbod van kansspelen toe te staan dat de toets aan de doelstellingen van het kansspelbeleid kan doorstaan. Hiermee ontstaat een legaal en gecontroleerd alternatief voor het toenemende aantal (buitenlandse) internet goksites. Bij brief aan uw Kamer van 2 november 2001 (TK 24 036, nr. 234) is nader invulling gegeven aan het voornemen van het kabinet om een legaal en gecontroleerd aanbod van kansspelen via internet toe te staan. Om aanbod van kansspelen via internet mogelijk te maken, is een wijziging van de Wet op de kansspelen noodzakelijk.

Daartoe is begin dit jaar een eerste ontwerp voor een voorstel van wet Kansspelen op internet opgesteld, dat een beperkt aantal aanbieders voor een beperkte periode toestaat kansspelen via internet aan te bieden. Het aanbod van kansspelen via internet sluit, in ieder geval gedurende deze beperkte periode, aan bij de situatie in de fysieke wereld. Dit houdt in dat de huidige vergunninghouders het eigen kansspel mogen aanbieden, onder dezelfde voorwaarden die zijn opgenomen in de bestaande vergunning. Het aanbod van kansspelen via internet zal gedurende deze periode zorgvuldig worden gemonitord. Op basis van de opgedane ervaringen zal besluitvorming volgen over het al dan niet voortzetten van het aanbod van kansspelen via internet.

Het voorstel van wet bevat de voorwaarden die gelden voor het aanbod van kansspelen via internet. Deze voorwaarden dienen ter borging van de betrokken belangen (waaronder consumentenbescherming, preventie van gokverslaving en criminaliteit) en zijn afgestemd op het laagdrempelige karakter van internet. De voorwaarden zien onder meer op certificering van spelsoftware en spellen, controle op spelverloop, speellimieten en maximale inzetten en leeftijdsbegrenzing. Het voorstel van wet is in februari van dit jaar ter consultatie aan de betrokken ministeries en belanghebbende organisaties (waaronder de kansspelorganisaties, het College van toezicht op de kansspelen, het College bescherming persoonsgegevens en instellingen voor verslavingszorg) gezonden. Momenteel worden de reacties en adviezen geanalyseerd. Het voorstel van wet zal naar aanleiding van de reacties en adviezen aangepast worden en zo spoedig mogelijk, na advies van de Raad van State, ingediend worden bij uw Kamer.

Op 31 maart 2003 spreekt toenmalig Minister van Justitie Piet Hein Donner In de 2e Voortgangsrapportage Kansspelen (TK 24 036 nr. 280) over de aanpassing van dit wetsvoorstel om via ook internet een gelimiteerd aanbod van kansspelen toe te staan:

…Hiermee ontstaat een legaal en gecontroleerd alternatief voor het toenemende aantal niet gereguleerde internet goksites. Om beheerst en gecontroleerd ervaring op te doen met interactief kansspelaanbod via internet en inzicht te krijgen in de effecten daarvan zal een proef plaatsvinden met één of maximaal twee vergunninghouders. De beperking die ik voorsta gaat verder dan in de eerste voortgangsrapportage kansspelen is aangegeven. De reden daarvoor is dat de potentiële nadelige effecten van kansspelen en de kwetsbaarheid van de betrokken belangen mijns inziens blijvende overheidsinterventie en –betrokkenheid rechtvaardigen.

Dit geldt temeer bij een laagdrempelig medium als het internet. Aan dit uitgangspunt wordt recht gedaan als gedurende de proefperiode de aanbieder van kansspelen via internet direct wordt aangestuurd door en in handen is van de overheid. Om die redenen gaat mijn gedachte uit naar een proef met Holland Casino. Om uitvoering te geven aan dit voornemen dient de Wet op de kansspelen tussentijds gewijzigd te worden. Parallel daaraan zal ook de Wet op de kansspelbelasting aangepast worden. Daartoe zijn wetsvoorstellen in voorbereiding…

In de 3e Voortgangsrapportage Kansspelen (TK 24 557 nr. 47) van 10 februari 2005 komt hij hier nogmaals op terug:

2.10 Het uitvoeren van een proef met interactieve kansspelen via internet

De participatie van het publiek aan het medium internet lijkt nog steeds toe te nemen. De kans dat gebruikers van internet in aanraking komen met een of meer van de talrijke sites met kansspelaanbod is dan ook niet gering. Dikwijls gaat het hierbij om niet –gereguleerd aanbod, waarbij er geen enkele garantie voor de deelnemer is dat het spel op eerlijke manier wijze gespeeld wordt, het betalingsverkeer veilig verloopt en eventueel gewonnen prijzen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. De doelstellingen van het kansspelbeleid – het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit – vragen om een adequate reactie van de overheid op dit gebied. Om die reden is in de tweede voortgangrapportage kansspelen het voornemen geuit om naast legaal aanbod in de fysieke wereld ook via internet een gelimiteerd aanbod van kansspelen toe te staan. Hiermee ontstaat een legaal en betrouwbaar alternatief voor de niet-gereguleerde kansspelsites.

Om beheerst en gecontroleerd ervaring op te doen met kansspelaanbod via internet en inzicht te krijgen in de eventuele effecten daarvan, zal een proef plaatsvinden waarbij één aanbieder door middel van een tijdelijke vergunning wordt toegestaan kansspelen via internet te organiseren. Met het oog op het doel van de proef is bij de keuze van de aanbieder gebruik gemaakt van de volgende criteria: integriteit, betrouwbaarheid, (technische) deskundigheid, de aard van het aanbod, ervaring van het aanbod via internet en ervaring met beleid ter voorkoming van kansspelverslaving. Na afweging van deze criteria is besloten de vergunning voor de proefperiode in beginsel te verlenen aan Holland Casino…

…Op basis van de bevindingen van de proef zal besluitvorming plaatsvinden over het al dan niet structureel toestaan van kansspelaanbod op internet en de voorwaarden waaronder dit eventueel zal plaatsvinden. Voor het uitvoeren van de proef is een partiële wijziging van de Wok noodzakelijk. Het is de bedoeling dat hiertoe media dit jaar een wetsvoorstel zal worden ingediend bij de Tweede Kamer…

Even ter herinnering: in november 2001 werd aangegeven: Gezien de huidige ontwikkelingen en het grote illegale aanbod op internet is voortvarend handelen vanuit de overheid vereist”. Het is dus inmiddels 2005… zucht.

Op 21 november 2005 is het dan zover! Het langverwachte wetsvoorstel wordt aan de 2e Kamer aangeboden (TK 30 362 nr. 1 t/m 4). In de 4e Voortgangsrapportage Kansspelen van 29 november 2005 is dan ook nog niet veel nieuws te melden:

...Het wetsvoorstel dat de proef met het legaal aanbieden van kansspelen via internet mogelijk maakt, is onlangs aan de Kamer aangeboden...

Op 22 september 2006 treed Ersnt Hirsch Ballin aan als Minister van Justitie en in de 5e Voortgangsrapportage Kansspelen van 13 juli 2007 valt te lezen dat het Wetsvoorstel inmiddels bij de 1e Kamer ligt:

4 Wetsvoorstel kansspelen via internet

Om een legaal en betrouwbaar alternatief te bieden voor het ongereguleerde aanbod van kansspelen op internet zal na wetswijziging, bij wijze van proef, een gelimiteerd aanbod van kansspelen via internet worden toegestaan. Het wetsvoorstel dat de proef mogelijk moet maken, ligt ter behandeling bij de Eerste Kamer…

Op 1 april 2008 wordt het Wetsvoorstel door de 1e Kamer verworpen ... Een interessant detail in deze stemming is dat de VVD, ondanks dat ze voor een proef is met gokken op internet, tegen dit voorstel stemt omdat ze van mening is dat naast Holland Casino ook aanbieders mee moeten kunnen doen aan deze proef. Een en ander betekent wel dat negen jaar na de start van dit dossier er nog altijd geen vergunningsmogelijkheid is en dat dergelijke spelen voorlopig verboden blijven. In zijn brief aan de 2e Kamer (TK 24 557 nr. 93) geeft Minister Hirsch Ballin wel aan:    

...In de praktijk blijkt dat er veel, dikwijls ongereguleerd aanbod van internetkansspelen bestaat en dat er bij het publiek een zekere behoefte aan dit soort kansspelen bestaat. Ik wil daarom opnieuw onderzoeken of het mogelijk is een wettelijk regime voor internetkansspelen in te voeren...

En in zijn ‘pokerbrief’ van 4 augustus 2009:

Legaal aanbod via internet

In mijn brief van 23 december 2008heb ik meegedeeld dat er bij het publiek een zekere behoefte bestaat aan kansspelen via internet waaraan niet kan worden tegemoet gekomen door legaal aanbod. Een wettelijke regeling voor kansspelen via internet vormt een mogelijkheid om meer grip te krijgen op het thans ongereguleerde aanbod van deze kansspelen en biedt daarmee de gelegenheid om eisen ten aanzien van het aanbod te stellen, mede vanuit oogpunt van verslaving en handhaving. Ik heb daarom in genoemde brief aangegeven opnieuw de mogelijkheid te zullen onderzoeken om kansspelen via internet wettelijk te reguleren. Ik ben voornemens een commissie in te stellen die het onderzoek zal gaan uitvoeren. Ik zal de Kamer daarover op korte termijn informeren. Mogelijk leiden de adviezen van de commissie op termijn tot een legaal aanbod van kansspelen via internet, waaronder poker.

Op 22 september 2009 wordt de Commissie Kansspelen via internet in het leven geroepen. Gaat het dan eindelijk toch nog gebeuren...? Op 20 februari valt het kabinet Balkenende IV naar aanleiding van de besluitvorming over de militaire missie in Uruzgan. Pas op 14 oktober 2010 wordt bekend dat het dossier kansspelen en daarmee poker zal behoren tot de portefeuille van de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie: Fred Teeven! Voor velen was dit geweldig nieuws aangezien Fred Teeven nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij vindt dat poker moet kunnen en dat de overheid zich hier niet, of in ieder geval veel minder, mee moet bemoeien. Wij deelden uiteraard dit enthousiasme echter hadden wij er voor poker en het politieke debat wel ook wat nieuwe zorgen bij… Er was immers voor de val van het kabinet een Kamermeerderheid voor de voorgenomen wijzigingen van Hirsch Ballin! Met het geweldige eindrapport van de Adviescommissie Kansspelen via internet dat volgde in augustus 2010 leek de weg al vrij voor prachtige en passende wetgeving voor poker via internet...

De vragen die nu van belang werden: Hoe zal de staatssecretaris het eindrapport van de Adviescommissie Kansspelen via internet beoordelen en verwerken in zijn eigen visie? Wat is exact de visie van het nieuwe kabinet ten aanzien van kansspelen en poker en is er voor deze hoogstwaarschijnlijk veel liberale visie wel genoeg draagvlak in de 2e kamer?  

Op deze vragen kwam op 19 maart 2011 een antwoord. In een brief aan de 2e Kamer geeft staatssecretaris Fred Teeven in zijn beleidsvise kansspelen aan hoe hij wil omgaan met kansspelen via internet:

7. Kansspelen via internet

Bij brief van 30 augustus 2010 heeft de toenmalige minister van Justitie het eindrapport van de Adviescommissie Kansspelen via internet aan de Kamer gestuurd. De commissie adviseert alleen (een deel van) het huidige illegale pokeraanbod te reguleren via een vergunningstelsel. Verder adviseert de commissie de nieuw uit te geven vergunningen via een transparante gunningprocedure te verlenen en meer werk te maken van de handhaving van de Wok door illegaal aanbod te bestrijden. De commissie baseert haar advies alleen poker te reguleren op onderzoeksgegevens, waaruit zou blijken dat het overgrote deel van het illegale kansspelaanbod via internet bestaat uit poker.

Zoals het rapport ook schetst hebben verschillende Lidstaten van de Europese Unie reeds een wettelijk stelsel ingericht voor het aanbieden van kansspelen via internet of zijn zij in een vergevorderde fase van implementatie van een stelsel. Zo is in Frankrijk de mogelijkheid geschapen vergunningen te verlenen voor het online aanbieden van poker, sportweddenschappen en weddenschappen op paarden. De Italiaanse kansspelautoriteit kan vergunningen verlenen, onder andere voor poker via internet. Daarnaast is Denemarken van plan wetgeving in te voeren die voorziet in het verlenen van vergunningen voor het online aanbieden van bepaalde sportweddenschappen en van casinospelen (waaronder poker). Hierbij is het maximaal aantal te verlenen vergunningen niet gekwantificeerd. In België wordt wetgeving voorbereid die het mogelijk maakt dat de exploitanten van wedwinkels, speelhallen en casino’s hun producten ook aanbieden op internet.

Ik heb met veel interesse kennisgenomen van het rapport van de commissie; het rapport bevat een aantal nuttige suggesties. Niettemin heb ik enige twijfel over het advies voor zover dit ziet op het uitsluitend reguleren van online poker. Uit een door Regioplan Beleidsonderzoek uitgevoerd onderzoek naar de aard en omvang van illegale kansspelen blijkt dat het aantal deelnemers aan illegale kansspelen via internet weliswaar voor een groot deel bestaat uit pokeraars, maar dat er ook een substantieel aanbod is van (andere) casinospelen, sportweddenschappen en bingo. Ik ben dan ook voornemens niet alleen online poker maar ook andere spelvormen te reguleren.

Door middel van een openbare en transparante procedure zullen vergunningen voor kansspelen via internet worden verleend aan aanbieders die aan vooraf gestelde voorwaarden voldoen. Daarbij wordt rekening gehouden met de integriteit en handelwijze van geïnteresseerde partijen, de verhouding tussen fysiek en online kansspelaanbod en de afspraak in het regeerakkoord. Ik ben mij ervan bewust dat kansspelen via internet, mede gelet op de laagdrempeligheid en het ontbreken van direct contact tussen deelnemer en aanbieder c.q. medespelers, bijzondere risico’s met zich mee kunnen brengen, met name op het vlak van de kansspelverslaving. In de regelgeving zullen bijzondere waarborgen worden gesteld op het gebied van bescherming van kwetsbare spelers, het tegengaan van deelname door minderjarigen, bestrijding van frauduleus en crimineel gedrag, een betrouwbaar en snel betalingsverkeer, een eerlijk spelverloop, verantwoorde marketing en een veilig en betrouwbare operationale omgeving. Er zal worden aangesloten bij internationale standaarden op dit gebied.

Wij waren uiteraard zeer verheugd met de voorstellen in de beleidsvisie kansspelen ten aanzien van poker. Wel bleef er bij ons grote zorg bestaan over de mogelijke vertraging die de val kabinet Balkenende IV en de formatie van de nieuwe regering mogelijk zou gaan hebben voor poker… In de beleidsvisie geeft de staatssecretaris, in tegenstelling tot het advies van de Adviescommissie, immers aan voornemens te zijn niet alleen poker maar ook andere spelvormen via internet te reguleren. Alhoewel andere spelvormen nadrukkelijk buiten ons aandachtsgebied liggen verwoorden wij in ons rapport  ons grote zorgen te maken over de mogelijke verdere vertraging van gereguleerd pokeraanbod via internet. Het pokerdossier was reeds uitvoerig besproken en er was sprake van aanzienlijk draagvlak, noodzaak en wenselijkheid voor beleidswijzigingen. Verbreding van het domein zou wat ons betreft niet moeten leiden tot nog verdere vertraging…

Helaas hebben we moeten constateren dat, alhoewel er nog altijd een kamermeerderheid is voor een modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid, deze kamermeerderheid de plannen van Fred Teeven nu mogelijk iets te liberaal vindt en ziet als een trendbreuk ten aanzien van de oorspronkelijke doelstellingen van dit beleid... Er zijn dus nog altijd flink wat hobbels te nemen... verdere vertraging dus! Inmiddels is het bijna 2012 en er is nog altijd geen passend legaal pokeraanbod via internet!!!

Politiek: een lang verhaal... zucht

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates