Twitter

Update VMW Taxand

 blauwe-envelop

2 februari 2012

Beste deelnemers aan de proefprocedure,

Graag informeren we jullie omtrent de recente ontwikkelingen in de proefprocedure. Onlangs ontvingen wij de verweerschriften van de Belastingdienst in beide procedures. Eén verweerschrift kunnen wij reeds openbaar maken, deze is per email aan jullie toegezonden. Hieronder geven we een uiteenzetting van de gronden van beroep en het verweer van de Belastingdienst.

In overleg met de betreffende deelnemer en het bestuur van de stichting hebben we besloten om geen extra schriftelijke ronde te houden en dat we de rechtbank gaan verzoeken een zitting te plannen. Een extra schriftelijke ronde zal namelijk opnieuw veel tijd is beslag nemen en door een uitgebreide pleitnotitie in te dienen hebben we nog ruimschoots de mogelijkheid om inhoudelijk op het verweerschrift te reageren.

We houden jullie op de hoogte wat betreft de ontwikkelingen. Indien er vragen en/of opmerkingen zijn kunnen jullie uiteraard contact opnemen met het bestuur van de stichting of met ons.

Met vriendelijke groet,

VMW Taxand

 

Uiteenzetting gronden van beroep en verweer

1. Binnenlands kansspel 

1.1. Standpunt VMW Taxand

Primair zijn wij van mening dat de belanghebbende niet belastingplichtig is voor de kansspelbelasting omdat in de onderhavige situatie sprake is van een binnenlands kansspel op internet zoals genoemd in artikel 2 lid 2 Wet op de Kansspelbelasting.

De Staatssecretaris van Financiën heeft in de parlementaire behandeling van de Wet op de Kansspelbelasting en de Wet op de Kansspelen uitleg gegeven aan de fiscale term binnenlands kansspel. Deze toelichting is gegeven in de Eerste Kamer, Kamerstukken I, 2007-2008, 30 583, E. In zijn woorden: "In de derde vraag wordt gevraagd of de regering kan aangeven of in de wet expliciet kansspelen worden genoemd die illegaal zijn. Dat is niet mogelijk, want in de wettekst is een neutrale formulering opgenomen waarmee zowel gedoeld is op niet-toegestane als op toegestane internetkansspelen. Kansspelen waaraan (via internet) vanuit Nederland kan worden deelgenomen, worden als binnenlandse kansspelen aangemerkt. Het gaat hier om verboden kansspelen, nu de Wet op de kansspelen niet voorziet in vergunningsmogelijkheden voor internetkansspelen".

Belanghebbende heeft vanuit Nederland deelgenomen aan kansspelen op internet (poker). Deze kansspelen werden aangeboden door een aanbieder die niet in het bezit was van een vergunning. Gelet op de bovenstaande interpretatie van de Staatssecretaris, is in deze situatie sprake van deelname aan een binnenlandse kansspel dat via internet wordt gespeeld. De in Nederland woonachtige gerechtigde tot de prijzen uit deelname aan binnenlandse kansspelen op internet, is niet belastingplichtig voor de kansspelbelasting. De naheffingsaanslagen kansspelbelasting ten name van belanghebbende kunnen dan ook niet in stand blijven. 

1.2. Standpunt inspecteur

De inspecteur is van mening dat de benoeming van internetkansspelen waar vanuit Nederland aan kan worden deelgenomen als binnenlandse internetkansspelen door de staatssecretaris een vergissing is die niet leidt tot een andere uitleg van de Wet op de Kansspelbelasting.

2. EU-recht

2.1. Standpunt VMW Taxand

Subsidiair zijn wij van mening dat de heffing van kansspelbelasting in strijd is met het Gemeenschapsrecht, waarbij met name het recht op vrij verkeer van diensten (artikel 56 van het Verdrag) en het recht op vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 van het Verdrag) worden geschonden.

Op grond van de Wet op de Kansspelbelasting wordt deelname aan een buitenlandse kansspel op internet of tijdens een live toernooi op twee wijzen verschillend behandeld dan deelname aan een binnenlands kansspel op internet.

Ten eerste wordt een deelnemer aan een buitenlands kansspel op internet geconfronteerd met de belastingplicht voor de kansspelbelasting, terwijl dit niet geldt voor de deelnemer aan binnenlandse kansspelen op internet. Ten tweede heeft de wijze van heffing tot gevolg dat de effectieve druk van de kansspelbelasting vele malen hoger is bij buitenlandse kansspelen dan bij binnenlandse kansspelen.

Het feit dat de effectieve belastingdruk van de kansspelbelasting ten aanzien van buitenlandse kansspelen vele malen hoger is dan ten aanzien van binnenlandse kansspelen, versterkt de nadelige behandeling van de buitenlandse situaties. Gelet op het bovenstaande is derhalve sprake van discriminatie van de buitenlandse situaties ten opzichte van de binnenlandse situaties. Belanghebbende is van mening dat deze discriminatie van de deelname aan buitenlandse kansspelen zowel in strijd is met het vrije verkeer van diensten als het vrije verkeer van kapitaal.

2.2. Standpunt inspecteur

In het verweerschrift neemt de inspecteur het “onorthodoxe” standpunt in dat juridisch gezien, óók bij deelname aan een pokertoernooi (Texas Hold’em) in Nederland bij Holland Casino of een illegale aanbieder, de speler belastingplichtig is voor de kansspelbelasting en dat de aanbieder de kansspelbelasting moet inhouden voordat de prijs wordt uitgekeerd. Conform dit standpunt van de inspecteur zal er ten aanzien van live toernooien de deelname aan buitenlandse toernooien niet worden belemmerd en is er geen strijdigheid met het Europese recht, met name het vrije verkeer van diensten. Ten aanzien van het vrije verkeer van kapitaal is de inspecteur van mening dat dit niet aan de orde is omdat niet is gebleken dat de gokwinsten niet onbelemmerd naar Nederland kunnen worden gehaald.

3. Artikel 1 Eerste Protocol EVRM

3.1. Standpunt VMW Taxand

Meer subsidiair zijn wij van mening dat de heffing van kansspelbelasting over het resultaat per maand bij deelname aan buitenlandse kansspelen op internet, zonder dat de verliezen tussen de maanden onderling kunnen worden verrekend, in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Voorts zijn wij van mening dat de heffing van kansspelbelasting naar de gewonnen prijzen bij deelname aan buitenlandse casinospelen, zonder dat de inleg kan worden verrekend, tevens in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Het niet kunnen verrekenen van het verlies en de inleg leidt tot een dermate hoge belastindruk dat er sprake is van een buitensporige last. Dit is in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM.

3.2. Standpunt inspecteur

De inspecteur is van mening dat er geen buitensporige last optreedt die in strijd is met het EVRM omdat 1. er gelet op de uitvoerbaarheid van de Wet op de Kansspelbelasting voor is gekozen om per tijdvak te heffen. Binnen dit tijdvak kan wel worden verrekend, hetgeen op zich al een tegemoetkoming is en 2. omdat de speler een keuzevrijheid heeft om te bepalen of al dan niet wordt gespeeld en wordt ingezet. Door die keuzevrijheid is er geen sprake van een individuele en buitensporige last.

4. Vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting

4.1. Standpunt VMW Taxand

Meer subsidiair zijn wij van mening dat de prijzen dienen te worden vrijgesteld van de heffing van kansspelbelasting op grond van artikel 52 Besluit voorkoming dubbele belasting (hierna: "Bvdb).

4.2. Standpunt inspecteur

Ten aanzien van het beroep op de vrijstelling van de buitenlandse prijzen is de inspecteur voor internetkansspelen van mening dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de vrijstelling van toepassing is. Voor live toernooien in het buitenland gaat de inspecteur alleen in op de Franse heffing over de rake, waar hij tegen aanvoert dat I. deze heffing niet voldoende aannemelijk is gemaakt en II. dat indien de heffing wel heeft plaatsgevonden, deze niet vergelijkbaar is met de Nederlandse heffing van kansspelbelasting. 

5. Verrekening met inkomstenbelasting

5.1. Standpunt VMW Taxand

Meer subsidiair zijn wij van mening dat, indien belanghebbende kansspelbelasting is verschuldigd, de kansspelbelasting op grond van artikel 9.2 eerste lid onder c Wet op de Inkomstenbelasting 2001 dient te worden verrekend met de inkomstenbelasting.

In artikel 9.2 eerste lid onder c Wet op de Inkomstenbelasting 2001 is bepaald dat de op prijzen van kansspelen geheven kansspelbelasting die betrekking heeft op bestanddelen van het verzamelinkomen als voorheffing met de inkomstenbelasting dient te worden verrekend. Het verzamelinkomen bestaat op grond van artikel 2.18 Wet Inkomstenbelasting 2001 uit het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met het daarin begrepen te conserveren inkomen.

Resultaten die worden behaald met deelname aan buitenlandse kansspelen, meer specifiek met deelname aan poker, vormen belastbaar inkomen uit sparen en beleggen als in artikel 5.1. Wet Inkomstenbelasting 2001 en maken derhalve deel uit van het verzamelinkomen. De is kansspelbelasting die is verschuldigd op grond van artikel 1 lid 1 sub d dan wel e van de Wet op de Kansspelbelasting dient dan ook als voorheffing te worden verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting.

5.2. Standpunt inspecteur

Omtrent het beroep op de verrekening van de verschuldigde kansspelbelasting met de inkomstenbelasting is de inspecteur van mening dat dit niet mogelijk is omdat de prijs niet deel uit maakte van het de belastinggrondslag in box III op 1 januari en 31 december van het jaar (de peildata).

6. Boete

6.1. Standpunt VMW Taxand

Tot slot zijn wij van mening dat de verzuimboete op grond van artikel 67b en artikel 67c AWR ten onrechte is opgelegd omdat belanghebbende geen kansspelbelasting is verschuldigd, dan wel omdat belanghebbende op een pleitbaar standpunt heeft gebaseerd dat geen kansspelbelasting verschuldigd was.

6.2. Standpunt inspecteur

De inspecteur geeft aan van mening te zijn dat de boetes terecht zijn opgelegd omdat een pleitbaar standpunt ontbreekt. Naar zijn mening is de wet en de stand van de jurisprudentie met betrekking tot de onderhavige tijdvakken voldoende duidelijk.

 

                                                                                              ***

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates