Twitter

De Kansspelautoriteit gaat van start

Op 1 april 2012 is de Kansspelautoriteit (Ksa) van start gegaan. De Ksa is een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid en heeft als taak het verstrekken van kansspelvergunningen, het houden van toezicht op de naleving van de wet- en regelgevingdoor vergunninghouders, het toezien op de afdracht van kansspelopbrengsten, het bestrijden van illegale kansspelpraktijken en het sanctioneren van overtredingen. Ook heeft de autoriteit als taak het beperken van kansspelverslaving en het verstrekken van voorlichting aan burgers, medeoverheden, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. De Ksa is opgericht op voorstel van Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.

Teeven wil dat de Ksa een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het realiseren van zijn doelstellingen van het kansspelbeleid: de preventie van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Om effectief te kunnen optreden tegen overtreders beschikt de Ksa ook over middelen zoals de bestuursdwang en de bestuurlijke boete. De Ksa kan nieuwe vergunningen afgeven voor aanbieders van kansspelen, maar kan deze ook wijzigen of zo nodig zelfs intrekken. Ook zal de KSA controleren of de aanbieders van kansspelen zich voldoende aan de regels houden en kan zij boetes uitdelen als dat niet het geval is. 

Staatssecretaris Teeven is verantwoordelijk voor het voeren van een evenwichtig, samenhangend en consistent kansspelbeleid, de Ksa voor de uitvoering daarvan. Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen heeft hij daartoe diverse bevoegdheden, zoals het vaststellen van beleidsregels waarbinnen de kansspelautoriteit haar taken dient te vervullen. Binnen de door de staatssecretaris gestelde regels heeft de Ksa de ruimte om haar taak naar eigen inzicht te vervullen.

De kansspelautoriteit wordt, door middel van leges en bestemmingsheffing, volledig door de vergunninghouders gefinancierd. Het tarief van de heffing is vastgelegd in de Wet op de kansspelen en kan zo nodig bij ministeriƫle regeling worden gewijzigd.

Aan het hoofd van de kansspelautoriteit staat de raad van bestuur. De raad van bestuur bestaat uit de heren mr. J.J.H. Suyver (voorzitter), mr. H.W. Kesler (lid, tevens plv. voorzitter) en dr. P.J.G. Tang (lid). Momenteel werken 25 mensen voor de KSA, dit zal in de loop van de tijd worden uitgebreid naar 35.

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates