Twitter

Stichting Fiscale Pokerprocedure

                                                                                                                                                      
 
Doel Pokerprocedure
  
In de proefprocedure gaan we de belastingplicht van kansspelbelasting voor pokerspelers voorleggen aan de rechter. Een rechterlijke uitspraak omtrent de belastingplicht geeft de pokerspelers duidelijkheid en brengt de onrechtmatigheden aan het licht.
 
De belangrijkste vragen die wij beantwoord willen hebben zijn de volgende:
 • Wanneer is er sprake van binnenlandse en wanneer van buitenlandse kansspelen?
 • Is de ongelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse kansspelen in strijd met EU recht of andere verdragsverplichtingen (grondslag, verrekening verliezen)?
 • Geldt er een vrijstelling van Nederlandse kansspelbelasting voor pokerwinsten uit Gibraltar, Malta en Isle of Man (toepassing van art 52 van het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting)?
 • Kan de kansspelbelasting verrekend worden met de inkomstenbelasting van Box III?
 • Kunnen er verzuimboeten opgelegd worden, indien geen kansspelbelasting is afgedragen?
Waar gaat het precies om?
 
Pokerspelers zijn op dit moment verplicht 29% kansspelbelasting te betalen over hun pokerinkomsten uit live toernooien in het buitenland of pokerspelen op internet. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen winsten van na 1 november 2008 en vóór 1 november 2008.
 
Pokerinkomsten van na 1 november 2008
 • Bij binnenlandse (internet en live) spelen wordt de kansspelbelasting betaald door de aanbieder en staat de speler verder buiten schot.
 • Bij buitenlandse internetspelen geldt dat er op aangifte per maand 29% belasting moet worden betaald over de prijs minus de inzetten. Er is momenteel geen verrekening mogelijk van verliesmaanden met winstmaanden.
 • Bij buitenlandse live spelen geldt dat er op aangifte per maand 29% belasting moet worden betaald over de prijzen. De zogenaamde kleine prijzen vrijstelling van € 454,- is van toepassing.
Pokerinkomsten van voor 1 november 2008
 • Bij binnenlandse (internet en live) spelen werd net zoals onder de huidige wet de kansspelbelasting betaald door de aanbieder en staat de speler verder buiten schot.
 • Bij buitenlandse (internet en live) spelen gold dat er op aangifte per maand 29% belasting moest worden betaald over de prijzen. De inzetten konden niet afgetrokken worden. De zogenaamde kleine prijzenvrijstelling van € 454,- was van toepassing.
 • Op dit moment is er een procedure aanhangig gemaakt waarin door een live speler wederom ter discussie gesteld wordt of poker een kansspel is. Indien deze procedure gewonnen wordt, is er geen sprake van kansspelbelasting (maar wel een eventueel probleem op het gebied van de inkomstenbelasting (zie hierna)). Dat deze procedure gewonnen wordt, achten wij niet zeer waarschijnlijk.
 
Inkomstenbelasting
 
Of pokerinkomsten ook onder de inkomstenbelasting vallen is niet geheel duidelijk. De belastingdienst is de laatste maanden regelmatig van standpunt gewisseld.
De huidige stand van zaken is dat de pokerinkomsten voor nagenoeg alle spelers geen winst uit onderneming vormen. Dit zou alleen anders zijn voor online spelers die daarnaast ook met sponsorcontracten professioneel live toernooien spelen en bijvoorbeeld ook meedoen aan televisie programma’s. Winst uit onderneming betekent een heffing tot 52% van de netto winst (na aftrek van alle kosten inclusief verliezen). Indien de winst belast wordt in de inkomstenbelasting kan de kansspelbelasting volledig verrekend worden met de inkomstenbelasting (en voorzover er meer kansspelbelasting betaald is dan inkomstenbelasting volgt er een teruggave). 
 
Voor het overgrote deel van de spelers zullen de pokerinkomsten bestempeld worden als inkomsten uit sparen en beleggen (Box III). In Box III wordt de inkomsten belast tegen een vast tarief van 1,2% van het gemiddelde saldo van de bankrekeningen en pokeraccounts. Er geldt een vrijstelling van circa € 20.000,-. “Kleine spelers” hoeven dan ook over het algemeen geen inkomstenbelasting te betalen.
 
Volgens het systeem van de wet zou de kansspelbelasting nu ook volledig verrekend kunnen worden met deze inkomstenbelasting (en voorzover er meer kansspelbelasting betaald is dan inkomstenbelasting teruggave moeten volgen). De belastingdienst meent (uiteraard) dat die verrekening van de kansspelbelasting in deze gevallen niet geldt.
 
Indien de procedure over de vraag of poker een kansspel is door de speler gewonnen wordt (zie hierboven onder het kopje kansspelbelasting), dan is het mogelijk dat de pokerinkomsten ook voor ‘normale” spelers belast worden in de inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. Resultaat uit overige werkzaamheden is belast tegen het progressieve tarief op een vergelijkbare wijze als winst uit onderneming. Zoals hierboven opgemerkt achten we de kans dat die procedure door de speler gewonnen wordt niet al te hoog in.
 
Wat valt er te winnen?
 
Er zijn meerdere mogelijkheden maar er valt denken aan de volgende uitkomsten (meest voordelige bovenaan):
 • De belastingplicht verschuift van de speler naar de aanbieder;
 • De vrijstelling voor voorkoming dubbele belasting wordt van toepassing verklaard voor bepaalde landen;
 • Verrekening van verliesmaanden met winstmaanden wordt mogelijk. 
 
Disclaimer:
 
Deze pagina bevat uitsluitend algemene informatie over de Stichting Fiscale Pokerprocedure, haar werkzaamheden en haar standpunten. Het gebruik van deze pagina en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De stichting spant zich in om deze pagina goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. De stichting kan dit niet garanderen en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik, hetzij het verminderd of tijdelijk niet functioneren of niet bereikbaar zijn van de website.
 
Hoewel de stichting grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze pagina staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid of onvolledigheid van informatie vermeld op deze pagina of voor schade die verband houdt met het gebruik van die informatie.
 
Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen voor het gemak en ter informatie van de gebruiker. De stichting heeft geen onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, de juistheid of toepasselijkheid van de inhoud van deze websites.
 
Gegevens/ bescheiden van deze pagina mogen enkel met bronvermelding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits dit geen schade toebrengt aan de oorspronkelijke doelstelling of de context waarin deze gegevens/bescheiden zijn vermeld. Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting. De Auteurswet is dan ook onverkort van toepassing.
 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates