Twitter

Stichting Fiscale Pokerprocedure

                                                                                                                                                      
Gang van Pokerprocedure
 
Een gerechtelijke procedure bestaat uit de volgende stappen:
  • Aangifte kansspelbelasting/ naheffingsaanslag
  • Indienen bezwaarschrift
  • Uitspraak op bezwaar door Belastingdienst
  • Indienen beroepschrift bij de rechter tegen uitspraak op bezwaar
  • Behandeling beroepschrift door de rechter
  • Uitspraak door de rechter
  • Eventueel hoger beroep/ cassatie tot uitspraak van de hoogste rechter.
Het is zeer moeilijk om aan te geven hoe lang de procedure gaat duren maar een indicatie is dat het tussen 6 maanden en 5 jaar zal gaan duren.
 
Deelnemers aan de proefprocedure dienen individueel bezwaar in tegen de aangifte of naheffingsaanslag. De Belastingdienst heeft aangegeven geen uitspraak te doen naar aanleiding van de bezwaarschriften totdat de hoogste rechter heeft besloten in de proefprocedure.
 
VMW Taxand zal twee bezwaarschriften, die zien op situaties waarin alle uit te procederen elementen zitten, kiezen om verder uit te procederen. Zij zullen een uitgebreid bezwaarschrift schrijven en dit namens de deelnemers aan de proefprocedure voorleggen aan de rechter.
Disclaimer:
 
Deze pagina bevat uitsluitend algemene informatie over de Stichting Fiscale Pokerprocedure, haar werkzaamheden en haar standpunten. Het gebruik van deze pagina en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De stichting spant zich in om deze pagina goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. De stichting kan dit niet garanderen en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik, hetzij het verminderd of tijdelijk niet functioneren of niet bereikbaar zijn van de website.
 
Hoewel de stichting grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze pagina staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid of onvolledigheid van informatie vermeld op deze pagina of voor schade die verband houdt met het gebruik van die informatie.
 
Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen voor het gemak en ter informatie van de gebruiker. De stichting heeft geen onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, de juistheid of toepasselijkheid van de inhoud van deze websites.
 
Gegevens/ bescheiden van deze pagina mogen enkel met bronvermelding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits dit geen schade toebrengt aan de oorspronkelijke doelstelling of de context waarin deze gegevens/bescheiden zijn vermeld. Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting. De Auteurswet is dan ook onverkort van toepassing.
 
 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates