Twitter

Doelstellingen

 
Stichting Nederlandse PokerBond heeft zich ten doel gesteld de legitimiteit van poker te vergroten en een brug te slaan tussen spelers en beleid. Wij hebben opgemerkt dat er een enorme kloof bestaat tussen de klaarblijkelijke speelbehoefte en het beperkte legale aanbod.
Verder vinden wij het van uiterst belang dat de politieke, juridische, maar ook publieke discussie gevoerd wordt op basis van de juiste argumenten. Te gemakkelijk wordt poker in een negatief daglicht geplaatst en onterecht geassocieerd met praktijken die nauwelijks het daglicht kunnen verdragen.
Juiste argumentatie, heldere voorlichting en informatieverschaffing en goede belangenbehartiging kan poker in een beter daglicht plaatsen. Denk hierbij aan het Amerikaanse model. Poker is daar een geaccepteerd spel en wordt gezien als een serieuze denksport of als een volledig legitieme manier van vrijetijdsbesteding.
 
Doelstellingen PokerBond
 • Verbeteren van het politieke imago van poker
 • Verbeteren van het publieke imago van poker
 • Verbeteren van de juridische behandeling van poker
  
De belangrijkste focus van de PokerBond zal de komende jaren gericht moeten zijn op het verbeteren van de politieke- en publieke opinie ten aanzien van Poker in Nederland. Hiertoe dienen verschillende middelen te worden ingezet telkens in nauwgezette strategische relatie tot elkaar. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste middelen:
 • Onderzoek (bijv. poker als kans- vs. behendigheidsspel) 
 • Metaonderzoek (bijv. verzamelen, bewerken en vermarkten van extern onderzoek en ontwikkelingen, nationaal – internationaal)
 • Proactieve mediabewerking
 • Positionering gesprekspartner en belangenorganisatie behouden en versterken
 • Continue toetsing juridische en fiscale kaders/beleid
 • Internationale krachtenbundeling (bijv. vergelijking situaties, vergelijking en bundeling inspanning, delen informatie)
 • Informatievoorziening (bijv. spelers, media, beleidsmakers, bezorgde ouders, geïnteresseerden)
 •  
 

 

 

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates