Twitter

Stichting Fiscale Pokerprocedure

                                                                                                                                                      
Q & A: veel gestelde vragen en antwoorden
 
 
Wanneer ben ik kansspelbelasting verschuldigd?
 
-           Kansspelen op internet.
 
De kansspelbelasting wordt geheven van de gerechtigde tot de prijzen van buitenlandse kansspelen die op internet worden gespeeld. De gerechtigden tot de prijzen zijn de spelers van het pokerspel op buitenlandse pokersites. De speler is 29% kansspelbelasting verschuldigd over het saldo tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in die maand gedane inzetten. De speler is verplicht de kansspelbelasting maandelijks op aangifte te voldoen. Het bedrag aan kansspelbelasting is verschuldigd op de laatste dag van de maand waarin de prijzen zijn gewonnen. Dit betekent dat de speler uiterlijk één maand na de laatste dag van de maand de aangifte kansspelbelasting dient in te dienen en de verschuldigde kansspelbelasting dient te betalen.
 
-           Live toernooien in het buitenland.
 
De kansspelbelasting wordt geheven van de gerechtigde tot de prijzen van buitenlandse kansspelen welke niet via internet worden gespeeld. Onder deze categorie vallen de live toernooien in het buitenland. De speler is 29%  kansspelbelasting verschuldigd over het totale bedrag van de gewonnen prijs. In tegenstelling tot de heffing ter zake van kansspelen op internet, mag bij een live toernooi de gedane inzet niet worden verrekend met de prijs.
De speler is verplicht de kansspelbelasting op aangifte te voldoen vanaf het moment dat de speler de prijs ontvangen heeft of op een andere wijze recht heeft op de prijs.
 
 
Wat gebeurt er wanneer ik geen aangifte kansspelbelasting doe?
 
Indien je geen aangifte kansspelbelasting hebt gedaan binnen de termijn kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Dit betekent dat zij kennis hebben genomen van je pokerinkomsten en alsnog de verschuldigde kansspelbelasting naheffen.
 
Een belangrijk punt is dat de Belastingdienst bij het opleggen van de naheffingsaanslag een schatting kan maken van je pokerinkomsten en op basis van deze schatting de kansspelbelasting kan naheffen. Deze schatting baseren zij op gegevens die bijvoorbeeld op internet zijn te vinden. Indien je het niet eens bent met deze schatting is het aan jou om te bewijzen dat je inkomsten uit poker minder bedragen.
 
De Belastingdienst kan naast de naheffingsaanslag tevens een boete opleggen wegens het niet doen van aangifte.  
 
 
Wanneer kan de Belastingdienst mij een boete opleggen?
 
Indien je geheel geen of te laat aangifte kansspelbelasting hebt gedaan, kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen. Deze boete bedraagt 2% van het verschuldigde bedrag aan kansspelbelasting, echter minimaal € 50,-
 
Indien de Belastingdienst van mening is dat je opzettelijk geen aangifte hebt gedaan kan zij een vergrijpboete opleggen. Een vergrijpboete is ernstiger dan een vergrijpboete en bedraagt maximaal 100% van de verschuldigde kansspelbelasting.
 
 
Hoe doe je aangifte kansspelbelasting?
 
De aangifte kansspelbelasting bestaat uit twee delen. Ten eerste dien je het aangifteformulier in te dienen. Via deze link vind je het aangifteformulier kansspelbelasting op de site van de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/kansspelbelasting/download/
Ten tweede dien je de verschuldigde kansspelbelasting te betalen aan de Belastingdienst onder vermelding van het aangiftenummer.
 
 
Wanneer dien je bezwaar te maken?
 
Je dient binnen 6 weken nadat je de maandelijkse aangifte hebt gedaan bezwaar te maken tegen deze aangifte. Indien je een naheffingsaanslag hebt ontvangen dien je binnen 6 weken na de dag dat je de naheffingsaanslag hebt ontvangen, bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst.
 
Indien je geen of te laat bezwaar maakt tegen de aangifte of de naheffingsaanslag, komt de aangifte of naheffingsaanslag vast te staan. Dit betekent dat je de kansspelbelasting niet terug kunt vorderen bij winst in de proefprocedure. Indien je geen bezwaar maakt en je geen beroep hebt gedaan op de regeling van de Belastingdienst, is de Belastingdienst bij winst voor de stichting in de proefprocedure niet verplicht de kansspelbelasting aan jou terug te betalen.
 
 
Hoe werkt de regeling omtrent eenmalig bezwaar dat de Belastingdienst heeft voorgesteld?
 
De Belastingdienst geeft aan dat het niet mogelijk is om de wettelijke verplichting tot het doen van de aangifte en het betalen van de kansspelbelasting op te schorten in afwachting van de proefprocedure. Dit betekent dat je de verplicht blijft om iedere maand aangifte te doen en dat, indien je dit niet doet, de Belastingdienst een boete zal opleggen.
 
De Belastingdienst stelt wel een regeling voor wat betreft het maken van bezwaar tegen de eigen aangifte en de administratieve rompslomp die hierbij komt kijken. De inspecteur zegt toe dat, wanneer je iedere maand een aangifte doet en de belasting betaalt, het voldoende is om eenmalig bezwaar te maken tegen je eigen aangifte. De Belastingdienst zal dan, bij winst voor de pokerspelers in de proefprocedure, uit zichzelf terugkomen op de latere aangiften kansspelbelasting. Je dient wel specifiek om deze regeling te verzoeken bij de Belastingdienst.
 
Een voordeel van deze regeling is dat je maar eenmalig bezwaar hoeft te maken. Een nadeel van de regeling is dat het minder zekerheid biedt dan daadwerkelijk bezwaar maken.
 
 
Hoe maak ik bezwaar tegen mijn eigen aangifte?
 
Bezwaar maken houdt in dat je een brief naar de Belastingdienst stuurt en daarin vermeldt op welke gronden je het niet eens bent met de aangifte kansspelbelasting die je hebt gedaan. Met het indienen van dit bezwaarschrift zorg je ervoor dat de aangifte niet vast komt te staan en je bij winst in de proefprocedure de kansspelbelasting terug kunt vorderen.
 
Je kunt het onderstaande bezwaarschrift gebruiken om bezwaar te maken tegen je aangifte kansspelbelasting. Link naar bezwaar tegen aangifte KSB.
 
 
Hoe maak ik bezwaar tegen een naheffingsaanslag?
 
Bezwaar maken houdt in dat je een brief naar de Belastingdienst stuurt en daarin vermeld op welke gronden je het niet eens bent met de naheffingsaanslag. Met het indienen van dit bezwaarschrift zorg je ervoor dat de naheffingsaanslag niet vast komt te staan en je bij winst in de proefprocedure de kansspelbelasting terug kunt vorderen.
 
Je kunt het onderstaande bezwaarschrift gebruiken om bezwaar te maken tegen een naheffingsaanslag kansspelbelasting. Link naar bezwaar tegen naheffingsaanslag KSB.
 
Indien je de kansspelbelasting niet wilt betalen voordat er een uitspraak is in de proefprocedure dien je in het bezwaarschrift expliciet om uitstel van betaling te verzoeken.
 
 
Waarom dien je om uitstel van betaling te verzoeken?
 
In de naheffingsaanslag wordt een betalingstermijn aangegeven. Indien je de kansspelbelasting niet betaalt voordat de termijn is verstreken kan de Belastingdienst de kansspelbelasting invorderen. Je zult eerst een aanmaning ontvangen. Na de aanmaning volgt invordering door middel van beslag. Aan zowel de aanmaning als het beslag zijn hoge kosten verbonden.
 
Het enkel indienen bezwaar is geen middel tegen het recht van de Belastingdienst om de kansspelbelasting in te vorderen. In het bezwaarschrift dien je expliciet om uitstel van betaling voor de verschuldigde kansspelbelasting verzoeken. Doe je dit niet dan kan de Belastingdienst de kansspelbelasting invorderen na het verstrijken van de betalingstermijn.
 
 
Ik heb ook inkomsten uit poker van vóór 1 november 2008, wat nu?
 
Indien je tevens inkomsten hebt uit poker van vóór 1 november 2008, nog geen kansspelbelasting hebt betaald over deze inkomsten en nog geen naheffingsaanslag hebt ontvangen, is het van belang dat je alsnog aangifte doet.
 
Voor 1 november 2008 was er een vrijstelling van kansspelbelasting voor prijzen tot € 454,-  per pot. Indien je kunt aantonen dat je inkomsten uit 2008 slechts bestaan uit prijzen die (zonder aftrek van de inleg) niet meer bedragen dan € 454,-  per pot, ben je geen kansspelbelasting verschuldigd.
 
De Belastingdienst stelt het volgende voor. Indien je zelf kunt aantonen dat de prijzen per pot (zonder aftrek van de inleg) onder de € 454 blijven, vallen alle inkomsten onder de vrijstelling en is geen kansspelbelasting verschuldigd. De prijzen die boven dit bedrag uitkomen zijn echter wel belast. Indien je niet kunt aantonen dat de prijzen niet meer bedragen dan € 454 per pot, dan gaat de Belastingdienst akkoord met het heffen van kansspelbelasting over het saldo van al je pokerinkomsten van vóór 1 november 2008. Dan kun je zowel je inleg als je verliezen verrekenen met de gewonnen prijzen. De vrijstelling van € 454 geldt dan echter niet meer.
 
De specifieke hoogte van je pokerinkomsten uit 2008 zal moeilijk zijn te achterhalen. Je kunt echter een schatting maken. Deze schatting dient zo nauwkeurig mogelijk en naar waarheid te worden gedaan.
 
Het vermogen dat je in 2008 hebt opgebouwd met pokerinkomsten, alsmede de waarde van je pokeraccounts dien je op tegen als inkomen uit sparen en beleggen in de inkomstenbelasting in 2008.
 
 
Disclaimer:
 
Deze pagina bevat uitsluitend algemene informatie over de Stichting Fiscale Pokerprocedure, haar werkzaamheden en haar standpunten. Het gebruik van deze pagina en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De stichting spant zich in om deze pagina goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. De stichting kan dit niet garanderen en is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik, hetzij het verminderd of tijdelijk niet functioneren of niet bereikbaar zijn van de website.
 
Hoewel de stichting grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze pagina staat zij niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid of onvolledigheid van informatie vermeld op deze pagina of voor schade die verband houdt met het gebruik van die informatie.
 
Verwijzingen naar of links met andere websites dienen alleen voor het gemak en ter informatie van de gebruiker. De stichting heeft geen onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid, de juistheid of toepasselijkheid van de inhoud van deze websites.
 
Gegevens/ bescheiden van deze pagina mogen enkel met bronvermelding worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, mits dit geen schade toebrengt aan de oorspronkelijke doelstelling of de context waarin deze gegevens/bescheiden zijn vermeld. Het auteursrecht op deze website berust bij de stichting. De Auteurswet is dan ook onverkort van toepassing.
 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates