Twitter

Kansspelbelasting

wettekst

Pokerprocedure

Zaak Mengerink

hamer

Kansspelbelasting

De Stichting Nederlandse PokerBond zet zich ook in voor een betere fiscale regelgeving. Deze inzet is echter politiek van aard en richt zich derhalve op toekomstige regelgeving ten aanzien van poker.

uit rapport "Visie op kansspelbeleid 2011"  

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!” is jarenlang de pakkende slogan geweest van de belastingdienst. Helaas is dit voor de huidige wet op de kansspelbelasting in relatie tot poker en vooral de invulling en uitvoering daarvan bij lange na niet het geval. Er leeft veel onduidelijkheid bij de Nederlandse pokerspeler en ook bij de belastingdienst zelf. Regels en richtlijnen worden door verschillende medewerkers verschillend beoordeeld en nageleefd. 

De voorgenomen aanpassing van de Wet op de kansspelen heeft naar onze mening dan ook de potentie om op het gebied van belasting te komen tot een voor de pokerspeler overzichtelijke en consequente heffing. Door alle nieuwe aanbieders binnen uw voorstellen (kleinschalig pokeraanbod en online vergunninghouders) evenals de huidige legale aanbieder van casinospelen, Holland Casino, belastingplichtig te maken ontstaat een voor de consument overzichtelijke wijze van heffing welke enkele grote voordelen biedt:

  • Deelnemers aan legaal binnenlands pokeraanbod zijn, zowel bij fysiek als bij online aanbod, niet meer belastingplichtig;
  • De belastingdienst heeft daarmee voor wat betreft het binnenlandse aanbod slechts met de legale en onder controle staande aanbieders van doen;
  • De verschuiving van de belastingplicht bij online pokeraanbod van de speler (huidige situatie) naar de straks legale aanbieder is een belangrijke extra motivatie voor de pokerspeler om het illegale aanbod links te laten liggen.

De motivatie voor de potentiële vergunninghouders van pokeraanbod in Nederland moet echter ook niet uit het oog worden verloren. Het moet voor potentiële vergunninghouders ook daadwerkelijk aantrekkelijk zijn zich te onderwerpen aan de toepasselijke voorwaarden en dit betekent naar onze mening, onder andere, dat ook voor wat betreft de tariefstelling van belasting moet worden gedacht aan haalbare systemen met concurrerende tarieven.

Overbruggingsperiode kansspelbelasting online poker

Momenteel wordt bij de deelnemer aan online poker ingevolge artikel 1, lid 1, sub e van de wet op de kansspelbelasting een directe belasting geheven naar het positieve verschil tussen de in een kalendermaand gewonnen prijzen en de in die kalendermaand gedane inzetten.

Alhoewel deze wijze van heffing, in tegenstelling tot de hieronder omschreven doelgroep, reeds tot een meer realistische heffingsgrondslag komt levert het gekozen tijdvak een lastig werkbare en naar onze mening onnodig intensieve administratieve druk op zowel de speler als de belastingdienst. Daarnaast is het momenteel niet mogelijk verliezen te verrekenen met positieve resultaten van andere tijdvakken.

Zoals hierboven aangegeven zal middels de verschuiving van de belastingplicht van de speler naar de legale aanbieder per ingangsdatum van de wetswijziging een einde komen aan deze regeling. In opmaat naar de regulering van online poker verzoeken wij u echter, indien de regulering niet per 2012 gerealiseerd kan worden, de mogelijkheid en wenselijkheid te bezien het momenteel gehanteerde tijdsvak in overleg met de belastingdienst te verruimen naar een jaar en de verrekening van verliezen mogelijk te maken.  

Deelnemers fysiek internationaal aanbod

Aangezien dit rapport zich specifiek richt op de ontwikkelingen van het Nederlandse kansspelaanbod is een specifieke groep pokerspelers nog niet in de deelgebieden aan bod gekomen: de deelnemers aan fysiek internationaal pokeraanbod. Het betreft hier een kleine groep professionele, soms gesponsorde spelers welke regelmatig deelnemen aan evenementen op de internationale pokerkalender.

De huidige fiscale regelingen zijn voor deze groep spelers niet praktisch en worden bovenal als onrechtvaardig ervaren. Praktische bezwaren zijn gelegen in de stroeve toepassing van regels met betrekking tot vrijstelling ter voorkoming van dubbele heffing. De onrechtvaardigheid is voornamelijk gelegen in de verschillende benadering van het voorwerp van belasting:

Het voorwerp van belasting wordt momenteel bij zowel de binnenlandse aanbieder (artikel 3, lid 1, sub a) als bij de deelnemer aan online poker (artikel 3, lid 1, sub c) gesteld op het verschil tussen de in een tijdvak ontvangen (of gedane) inzetten en de ter beschikking gestelde (of gewonnen) prijzen. De binnenlandse aanbieder krijgt zelfs de aanvullende mogelijkheid om dit verschil, als het negatief is, te verrekenen met een positief verschil over een volgend tijdvak (artikel 5a, lid 3).  

Voor deze groep pokerspelers wordt het voorwerp van belasting (artikel 3, lid 1, sub b) echter slechts bepaald op basis van de prijzen als losstaande feiten. Het is voor deze groep spelers daarmee, in tegenstelling tot zowel de binnenlandse aanbieder als de huidige deelnemer aan online poker, niet mogelijk gedane inzetten (kosten, zoals inschrijfgelden voor toernooien waarbij geen winsten worden behaald) in een tijdvak mee te wegen in het voorwerp van belasting.

Wij achten deze verschillen niet reëel en onrechtvaardig en wij pleiten derhalve voor een soortgelijke benadering van het voorwerp van belasting waarbij deze groep pokerspelers, evenals benoemd in artikel 3, lid 1, sub a en artikel 5a, lid 3 van de wet op de kansspelbelasting, de mogelijkheid krijgt naast de behaalde winsten rekening te houden met de in een tijdvak gedane inzetten. Een voor de hand liggend tijdsvak zou hier het complete toernooiseizoen (jaar) zijn.

De Stichting Nederlandse PokerBond houdt zich niet bezig met in het verleden ontstane belastingaanslagen of andere individuele gevallen. Wij zijn uiteraard wel bijzonder geinteresseerd naar de vorderingen van verschillende zaken. Vanuit die achtergrond plaatsen wij ook regelmatig de updates van de Stichting Fiscale PokerProcedure. Deze stichting is een zelfstandige rechtspersooon welke op initiatief van pokerspelers is opgericht. 

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates