Twitter

Wet op de Kansspelen

wettekst

Europeese Regelgeving

europeflag

Wet op de Kansspelen

In het arrest van 3 maart 1998, NJ 1999, 59, heeft de Hoge Raad poker aangemerkt als kansspel. In dit arrest heeft de Hoge Raad aangegeven dat het bepalend is wanneer de grote meerderheid van de spelers het resultaat van het spel van toeval af laat hangen. Poker en al haar varianten vallen hiermee onder de Wet op de Kansspelen (hierna: Wok) 

Poker is op grond van de Beschikking Casinospelen 1996 aangemerkt als casinospel. Op grond van artikel 27h van de Wok kan slechts aan één rechtspersoon (monopolie) met volledige rechtsbevoegdheid vergunning worden verleend tot het organiseren van speelcasino’s. In Nederland is de vergunning tot het organiseren van casinospelen verleend aan Holland Casino. Het organiseren van pokerspelen en pokertoernooien met inleg en prijzen door anderen dan Holland Casino is daarmee niet toegestaan.  De Wok voorziet momenteel niet in de mogelijkheid vergunningen te verlenen aan overige partijen. Tevens voorziet de Wok niet in de mogelijkheid via internet casinospelen aan te bieden. 
 
Op  grond van artikel 1a, van de WoK, is het verboden in Nederland gelegenheid te geven om mee te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor ingevolge de Wok vergunning is verleend.
 
Uitzonderingen 
 
Er worden twee uitzonderingen in de Wok gemaakt,  waarbij men wel een pokerspel mag organiseren, zijnde:
 
  • Artikel 2 van de WoK geeft aan dat het niet verboden is voor gelegenheden als daarin bedoeld, die noch voor het publiek zijn opengesteld, noch bedrijfsmatig worden gegeven. Hier wordt de juridische behandeling van zogenaamde ‘home games’ geregeld. Thuis met een groepje mensen poker spelen is toegestaan wanneer de gelegenheid besloten is en niet bedrijfsmatig wordt gegeven. Bij het begrip beslotenheid moet worden gedacht aan de huiskamersituatie. Van bedrijfsmatig aanbod is sprake indien er op geregelde en stelselmatige wijze gelegenheid wordt gegeven (bijvoorbeeld door het huren van een zaal, het heffen van entree, adverteren, e.d.) Hier duidt  de term “stelselmatig” vooral op het georganiseerde karakter van het optreden. Het is niet van toepassing of de gelegenheid al dan niet gericht is op het maken van winst.
  • Het is daarnaast ook niet verboden om in een openbare geledenheid (café, vereniging etc.) een pokerspel organiseren waarbij geen inleggeld wordt betaald, noch (verkapte) prijzen of premies van economische waarden worden uitgekeerd. Hierbij kan gedacht worden aan speluitleg, -instructie, oefensituatie of een ‘playmoney’-toernooi. Wanneer er dus geen sprake is van een inleg, noch van een prijs spreekt men van een gezelschapsspel en geldt er dus geen verbod voor de organisatie hiervan.

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates