Twitter

Wet op de Kansspelen

wettekst

Europeese Regelgeving

europeflag

Europese Regelgeving

europeflag

uit rapport - "Visie op poker via internet 2010"

Het aanbieden van kansspelen wordt aangemerkt als dienst in de zin van artikel 49 EG-verdrag en een beperking op het vrije dienstenverkeer is in beginsel verboden. Het aanbieden van kansspelen is echter niet op Europees niveau gereguleerd en uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie blijkt dan ook dat lidstaten een zekere vrijheid hebben ten aanzien van het beschermingsniveau dat zij willen hanteren met betrekking tot kansspelen.

Zo kan een lidstaat kiezen voor een totaalverbod, een éénvergunningstelsel of een stelsel met meerdere vergunninghouders. De beperkingen op art. 49 EG-verdrag die deze stelsels met zich meebrengen, kunnen verenigbaar zijn met het vrije dienstenverkeer wanneer deze beperkingen worden gerechtvaardigd op grond van dwingende redenen van algemeen belang zoals consumentenbescherming, fraudebestrijding en het voorkomen van gokverslaving.

Om te bepalen of het gekozen beleid inderdaad verenigbaar is met het vrije dienstenverkeer is het van belang dat de maatregelen non-disciminatoir en geschikt zijn om de beoogde doelen te verwezenlijken en niet verder gaan dan noodzakelijk is. Zij moeten verder niet vervangbaar zijn door minder beperkende maatregelen.

In de arresten Gambelli en Placanica heeft het Hof deze geschiktheidseis nader gepreciseerd en de hypocrisietoets ingevoerd: lidstaten hebben weliswaar een beleidsruimte, maar de maatregelen die zij treffen moeten niet alleen naar de letter maar ook in de praktijk daadwerkelijk en consequent gericht zijn op de aangevoerde beleidsuitgangspunten.

Allereerst kan worden vastgesteld dat bij een totaalverbod van online kansspelen er ontegenzeggelijk sprake is van een samenhangende en stelselmatige aanpak. Echter, een totaalverbod is in strijd met de kanalisatiegedachte die ten grondslag ligt aan het Nederlands kansspelbeleid.

In de Europese zaak Bwin/Liga Portuguesa is door het Hof geoordeeld dat een stelsel met een monopolist voor online kansspelen een geschikt middel kan zijn om de Portugese doelstellingen te verwezenlijken. Het is echter twijfelachtig of deze uitspraak ook onverkort geldt voor de Nederlandse situatie. Betwijfeld kan worden of de keuze voor een éénvergunningstelsel de huidige kritiek van de Europese Commissie kan wegnemen.

De Europese Commissie heeft reeds twee “letters of formal notice” aan Nederland verstuurd en op 28 februari 2008 is er zelfs een met redenen omkleed advies ("reasoned opinion") aan Nederland uitgebracht. De ingebrekestellingen zijn de voorbode van een inbreukprocedure die de Europese Commissie op ieder gewenst moment kan starten tegen Nederland. Kern van de kritiek van de Commissie is de stelling dat een nationale regeling die het (grensoverschrijdend) aanbod van sportweddenschappen beperkt, een regeling op grond waarvan slechts één vergunning is toegestaan, een ongeoorloofde beperking van het EG-verdrag vormt, indien daarmee vergelijkbare diensten van vergunninghoudende aanbieders uit andere lidstaten worden tegengehouden.

Deze kritiek kwam ook bij de behandeling van het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet op de Kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met betrekking tot kansspelen via internet” in de Eerste Kamer naar voren. De motivatie voor Eerste Kamerleden om tegen dit voorstel te stemmen was onder andere gelegen in het feit dat het verstrekken van slechts één vergunning aan een aanbieder van online kansspelen een niet gerechtvaardigde inbreuk maakt op Europees recht.

Tot slot is in het verleden al zeer intensief geprocedeerd door onder andere Ladbrokes, Betfair, Unibet en CFR B.V. die de éénvergunningstelsels in strijd achten met art. 49 EG-verdrag en de Hof-rechtspraak. Het is derhalve zeer waarschijnlijk dat in geval van een keuze voor een éénvergunningstelsel de dreiging van langslepende procedures zal blijven bestaan. Derhalve zal de Nederlandse kansspelwetgeving in relatie met Europees recht blijvend betwist worden waardoor dit in grote mate afbreuk zal blijven doen aan de rechtszekerheid.

Uit het bijgevoegde overzicht van relevante ontwikkelingen in andere EU-lidstaten blijkt dat er met betrekking tot regulering van online kansspelen een tendens is naar een systeem met meerdere aanbieders. Deze tendens wordt onder meer ingegeven door de geschetste onzekerheid met betrekking tot de houdbaarheid van éénvergunningstelsels. Een systeem waarin middels een transparante en openbare procedure vergunningen worden verleend aan aanbieders die voldoen aan de toepasselijke criteria zal zeer waarschijnlijk de steun hebben van de Europese Commissie hetgeen mogelijk zal betekenen dat de Europese Commissie haar inbreukzaak tegen Nederland zal intrekken.

Indien er sprake is van een transparante allocatieprocedure waarbij op een eerlijke wijze vergunningen aan meerdere aanbieders worden verstrekt, zullen ook marktpartijen niet langer de behoefte voelen om juridische procedures, waarin een beroep wordt gedaan op het beginsel van het vrije verkeer van diensten en daaruit voortvloeiende rechtspraak, te starten of voort te zetten. Derhalve zal er in Nederland een halt worden toegeroepen aan de golf van moeizame en langslepende juridische procedures ten aanzien van het Nederlandse kansspelbeleid.

Een systeem met meerdere vergunninghouders sluit ook het meest aan bij het fundamentele grondbeginsel van het EG-verdrag, namelijk de bevordering van eerlijke mededinging. Voorts geldt dat indien en voor zover een stelsel met meerdere vergunninghouders de Nederlandse beleidsdoelstellingen minstens evenzeer kan bereiken als een stelsel met één enkele vergunninghouder, er op grond van de grondbeginselen van het Europese recht gekozen moet worden voor dat stelsel welke het minst “kwaad” doet. Ook in dit kader zal een stelsel met meerdere vergunninghouders worden gekwalificeerd als minst inbreukmakend op de Verdragsvrijheden.

Chronologisch overzicht

kalender

Facebook

Disclaimer

Stichting Nederlandse PokerBond sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Stichting Nederlandse PokerBond stimuleert op geen enkele wijze deelname aan illegale kansspelen.

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.pokerbond.nl en alle subdirectories berust in principe bij Stichting Nederlandse PokerBond, tenzij anders vermeld.  Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Nederlandse PokerBond informatie via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Persoonsgegevens

Wij geven geen persoonlijke gegevens uit. Uw persoonlijke gegevens, ten behoeve van onze nieuwsbrief,  zullen nimmer zonder uw nadrukkelijke toestemming aan een derde partij worden uitgegeven.
RocketTheme Joomla Templates